Regulamin

Regulamin sklepu STEROWANIE-CNC.PL

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem sklepu internetowego.

Zamówienie przyjęte do realizacji jest wysyłane tego samego dnia lub najpóźniej kolejnego dnia roboczego.

Kupującemu przysługuje 14 dni na zwrot towaru w stanie nieużywanym bez podania przyczyny. Jeśli zwrócony towar nie nosi żadnych śladów użytkowania, zostanie zwrócona cała kwota zakupu. Gdy widoczne będą jakiekolwiek oznaki zużycia, zwrot pieniędzy nie będzie możliwy, a kupującemu zostanie odesłany towar.

Kupując w naszym sklepie, klient w pełni akceptuje regulamin.

Zamówienia można składać również e-mailowo oraz telefonicznie.

Złożenie zamówienia nie wymaga założenia konta w serwisie. Przy wyborze płatności z góry, jedyną wymaganą informacją dla sklepu jest:

– adres e-mail

– numer telefonu

– adres do wysyłki zakupionego towaru

Podane przez kupującego dane służą firmie spedycyjnej do prawidłowego dostarczenia towaru.

Na podany adres e-mail są wysyłane powiadomienia odnośnie przyjęcia zamówienia, otrzymania płatności oraz wysłania przesyłki.

Adres e-mail jest przechowywany do czasu wygaśnięcia gwarancji związanej z zamówieniem. Pozostałe dane (adresnumer telefonu) są usuwane po przekazaniu ich firmie kurierskiej do realizacji wysyłki.

Nie jest prowadzone profilowanie. Pliki cookies wykorzystywane są do zapewnienia prawidłowego działania serwisu i obsługi koszyka zakupów.

Rozszerzony regulamin

  1. Postanowienia ogólne
  2. Definicje
  3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
  4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
  5. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
  6. Tryb postępowania reklamacyjnego
  7. Własność intelektualna
  8. Postanowienia końcowe

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Strona STEROWANIE-CNC.PL działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez stronę STEROWANIE-CNC.PL, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez stronę STEROWANIE-CNC.PL, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług elektronicznych strony STEROWANIE-CNC.PL, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy

Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),

Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

DEFINICJE i regulamin sklepu STEROWANIE-CNC.PL ciąg dalszy

REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.

USŁUGODAWCA – STEROWANIE-CNC.PL:

Mega-Wat Grzegorz Maciorowski

Stroma 45/7 15-662 Białystok NIP 7191505096

USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

komputer z dostępem do Internetu,

dostęp do poczty elektronicznej,

przeglądarka internetowa,

włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@sterowanie-cnc.pl

W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

Ponadto, odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA a regulamin sklepu

Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem sterowanie-cnc.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością sterowanie-cnc.pl Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony sterowanie-cnc.pl, bez zgody Usługodawcy.

Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony sterowanie-cnc.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowy zawierane za pośrednictwem strony sklepu zawierane są zgodnie z prawem polskim.

W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

W razie pytań skorzystaj z zakładki kontakt